ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้เขา รู้เรา

ผู้แต่ง: เริงศักดิ์ ปานเจริญ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับเทคนิคการบริหารบุคคลที่ยึดหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้อย่างได้ผลในงานธุรกิจประจำวัน และช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลอื่น โดยในแต่ละบทจะบอกอย่างชัดเจนว่า คุณจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีได้อย่างไร? วิธีการจูงใจหรือกระตุ้นให้ลูกน้องทำงาน คุณจะติดตามผลงานของพวกเขาอย่างไร? และจะวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างไรจึงจะได้ผลงานที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2020-09-23 08:07 2020-09-27 00:22
2020-09-08 13:53 2020-09-16 12:08