ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลศาสตร์ของไหล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 10

เนื้อหา

หนังสือกลศาสตร์ของไหลเล่มนี้   ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)   สายช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างยนต์   ช่างกลโรงงาน   ช่างก่อสร้าง   และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม   จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแบบเรียนของนักศึกษาระดับ   ปวส.   สายช่างอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี   และยังนำไปใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้อีกด้วย   นอกจากนี้ยังสามารถใช้คู่มือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับช่างเทคนิค   วิศวกร   หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานด้านของไหล

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-07-20 14:00 2021-07-28 01:06
2021-06-13 17:11 2021-06-21 00:19
2021-06-11 21:47 2021-06-19 00:03
2021-06-10 16:53 2021-06-18 00:25
2021-06-09 20:58 2021-06-17 00:19
2021-06-09 19:48 2021-06-17 00:19
2020-10-15 18:19 2020-10-19 01:41
2020-09-07 09:58 2020-09-09 07:54