ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการเครื่องจักรกลเครื่องและเครื่องยนต์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรกลการเลือกเครื่องยนต์ การใช้เครื่องจักรกล การตรวจสอบระบบ วิธีการที่ใช้ในการจัดการด้านอะไหล่ และข้อมูลของเครื่องจักรกล เนื้อหาดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนั้น ส่วนใหญ่ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานในด้านนี้มานาน ซึ่งได้เน้นเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกละเป็นหลัก โดยได้ให้ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
   หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทุกระดับ และเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-05-24 08:54 2021-06-01 00:48
2020-08-07 13:18 2020-08-16 06:05