ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 10

เนื้อหา

กลศาสตร์ของไหลเป็นวิชาที่ต้องอาศัยพื้นฐานในวิชาแคลคูลัส สถิตศาสตร์ พลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงเป็นไปได้ยากลำบาก เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงได้เขียนออกมาในลักษณะของการแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ ซึ่งในปัญหาข้อหนึ่ง ๆ จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ โจทย์ หลักการวิเคราะห์ และการคำนวณ ตามลำดับ เนื้อหาภายในกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่คำนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถิตศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ปริมาตรควบคุม การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ การไหลของของไหลในอุดมคติ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ การไหลของของไหลจริงที่เกิดจากความเสียดทานในการไหล การไหลในช่องทางเปิดซึ่งการไหลจะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของความโน้มถ่วง และการไหลที่มีการยุบตัวในกระบวนการไหลแบบต่าง ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสรุปทฤษฎีและเพิ่มประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-07-20 14:00 2021-07-28 01:06
2021-07-04 10:44 2021-07-12 00:40
2021-06-13 17:11 2021-06-21 00:19
2021-06-10 16:53 2021-06-18 00:25
2021-06-09 20:57 2021-06-17 00:19
2021-06-09 19:47 2021-06-17 00:19
2020-10-05 16:11 2020-10-07 00:51
2020-09-30 11:00 2020-10-02 01:01
2020-09-30 10:30 2020-10-02 01:01
2020-09-09 21:36 2020-09-11 07:49
2020-08-05 13:19 2020-08-13 10:26