ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชิ้นส่วนเครื่องกล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 หนังสือ "ชิ้นส่วนเครื่องกล" เล่มนี้ เป็นการศึกษาถึงหลักการทำงาน รูปทรง การประกอบ การติดตั้ง การคำนวณเบื้องต้น และการถอด-ประกอบ โดยเนื้อหาในเล่มเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจในชิ้นส่วนเครื่องกล

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2020-11-14 09:48 2020-11-18 00:42
2020-11-12 09:09 2020-11-20 00:52
2020-10-09 09:22 2020-10-17 00:05
2020-09-08 14:35 2020-09-10 09:05
2020-08-25 13:55 2020-09-04 09:38
2020-08-18 10:14 2020-09-04 09:38
2020-08-07 15:25 2020-08-16 06:05