ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความปลอดภัยในงานอาชีพ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 นำเสนอเนื้อหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว ซึ่งความสำคัญของความปลอดภัยสามารถแบ่งออกได้ 3 เหตุผลหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านคุณธรรม ซึ่งทุกองค์กรมีหน้าที่ในการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าคนงานและบุคลากรทุกๆ คนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการทำงาน ยังคงปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อคนงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในที่ทำงาน จะทำให้คนงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยลดการสูญเสียผลการผลิต และลดการเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนงาน และเกิดความรักในองค์กรที่ตนทำงาน
    เนื้อหาวิชาความปลอดภัยในงานอาชีพ รหัส 2001 – 1007 เป็นวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลักความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ สาขาเครื่องกล เช่น เครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ปั้นจั่น หม้อไอน้ำ การเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือ ระบบไฟฟ้า และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-06-23 09:44 2021-07-01 00:50
2021-05-24 08:50 2021-06-01 00:48