ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 9

เนื้อหา

หนังสือ "ความแข็งแรงของวัสดุ" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสหกรรม ของสำนักงามคณะกรรมการการอาชีพอาชีวศึกษา และที่สาขาที่เรียนวิชานี้ ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างโยธา โดยมีเนื้อหาที่ตรงและตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร อธิบายเนื้หาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-27 00:42
2021-02-11 00:49
2020-11-04 00:49
2020-10-21 01:35
2020-10-26 00:42
2020-10-13 00:16
2020-09-26 00:54
2020-09-25 00:16
2020-09-04 09:38
2020-08-13 10:26